REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO REKRUTEO.COM

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ USŁUGODAWCĘ

3. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

4. WARUNKU UTWORZENIA KONTA KANDYDATA

5. WARUNKU UTWORZENIA KONTA PRACODAWCY

6. WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ PRACODAWCY

7. LICENCJA NA TREŚCI WPROWADZANE PRZEZ USŁUGOBIORCĘ

8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY WOBEC USŁUGOBIORCÓW PRO

9. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

10. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

11. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

12. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI ELEKTRONICZNEJ

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Serwis Internetowy dostępny pod adresem internetowym https://rekruteo.com prowadzony jest przez Rekruteo.com sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu, adres: ul. Stanisława Sulimy 1, pom. 226 82-300 Elbląg, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000734763, NIP: 8522645912.

1.2. Serwis Internetowy jest platformą dla Usługobiorców poszukujących pracy bądź pracowników. Funkcjonalności Serwisu Internetowego podzielone zostały odpowiednio między Kandydatów oraz Pracodawców – w zależności od roli w jakiej dany Usługobiorca występuje.

1.3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Usługobiorcy będącego jednocześnie konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

1.4. DEFINICJE

1.4.1. CV – informacja o Kandydacie zamieszczona w Serwisie Internetowym przez Kandydata.

1.4.2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta Kandydata (dostępny pod adresem internetowym: https://review.rekruteo.com/#/access/register) albo Konta Pracodawcy (dostępny pod adresem internetowym: https://app.rekruteo.com/#/access/register).

1.4.3. KANDYDAT – Usługobiorca poszukujący pracy, stażu lub praktyki za pośrednictwem Serwisu Internetowego.

1.4.4. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.4.5. KONTO KANDYDATA – Konto Kandydata w Serwisie Internetowym.

1.4.6. KONTO PRACODAWCY – Konto Pracodawcy w Serwisie Internetowym.

1.4.7. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór funkcjonalności oraz zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, udostępnianych poprzez Serwis Internetowy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy, w tym wprowadzane lub utworzone przez niego treści.

1.4.8. OGŁOSZENIE PRACODAWCY – informacja o poszukiwaniu pracownika, stażysty lub praktykanta zamieszczona w Serwisie Internetowym przez Pracodawcę.

1.4.9. PRACODAWCA – Usługobiorca Pro poszukujący pracownika, praktykanta lub stażysty za pośrednictwem Serwisu Internetowego.

1.4.10. PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.).

1.4.11. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.

1.4.12. SERWIS INTERNETOWY – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym https://rekruteo.com.

1.4.13. INNY SERWIS INTERNETOWY – serwis internetowy, niezależny od Usługodawcy , który udostępnia mechanizmy autoryzacji innym serwisom.

1.4.14. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.

1.4.15. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usługi Elektronicznej. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte zostaje sformułowanie Usługobiorca, należy przez to rozumieć również Usługobiorcę PRO, chyba że wyraźnie zaznaczono, że mowa o Usługobiorcy będącym konsumentem.

1.4.16. USŁUGOBIORCA PRO – Usługobiorca będący osobą fizyczną, dla którego korzystanie z Serwisu Internetowego związane jest bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową (nie będący w tym wypadku konsumentem), a także bez względu na fakt prowadzenia działalności gospodarczej, Usługobiorca będący osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

1.4.17. USŁUGODAWCA REKRUTEO.COM SP. Z O.O. z siedzibą w Elblągu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-centrum W Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 734763, NIP 8522645912.

2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ USŁUGODAWCĘ

2.1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Serwisu Internetowego następujące Usługi Elektroniczne:

2.1.1. Konto Kandydata.

2.1.2. Konto Pracodawcy.

2.2. Zakres funkcjonalności Konta Kandydata i Konta Pracodawcy w Serwisie Internetowym jest określony w załączniku nr 1 stanowiącym integralną część Regulaminu.

3. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

3.1. Odpłatność

3.1.1. Korzystanie z Serwisu Internetowego, w tym z Konta Kandydata i Konta Pracodawcy, jest bezpłatne.

3.2. Okres na jaki umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej zostaje zawarta:

3.2.1. Konto Kandydata i Konto Pracodawcy w Serwisie Internetowym świadczone jest przez czas nieoznaczony.

3.3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

3.3.1. Komputer, tablet, telefon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.

3.3.2. Dostęp do poczty elektronicznej.

3.3.3. Przeglądarka internetowa: Firefox; Google Chrome; Safari; Edge, Opera, – zaktualizowana do najnowszej wersji.

3.3.4. Zalecana rozdzielczość ekranu: 1280×1024.

3.3.5. Włączenie w przeglądarce internetowej obsługi plików Cookies, Javascript.

3.4. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, ochrony danych osobowych i praw innych Usługobiorców oraz osób trzecich, w tym praw własności intelektualnej. Zabronione są bezprawne działania mogące utrudniać funkcjonowanie Serwisu Internetowego lub narazić Usługodawcę na utratę renomy.

3.5. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

3.6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz nadużywania środków komunikacji elektronicznej i dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Usługodawcy treści o charakterze bezprawnym, w tym treści nawołujących do nienawiści na tle różnic narodowościowych, rasowych, etnicznych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm lub inny totalitarny ustrój państwa, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa osób trzecich.

3.7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone przez Usługobiorców w Serwisie Internetowym. Postanowienie to nie narusza art. 14 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

3.8. Usługodawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z ryzykiem. Ewentualne zagrożenia związane z korzystaniem z tych usług, a także środki techniczne dostępne Usługobiorcom w celu ich zminimalizowania, opisane zostały w „Informacji o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną przez REKRUTEO.COM SP.Z O.O.”, która stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

3.9. Aktualne informacje o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usługi, wprowadzanych do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługodawca (pliki cookies), zawarte są w „Polityce prywatności”, zamieszczonej na Portalu.

4. WARUNKU UTWORZENIA KONTA KANDYDATA

4.1. Do utworzenia Konta Kandydata niezbędne jest wypełnienie przez przyszłego Kandydata Formularza Rejestracji:

4.1.1. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz hasło.

4.2. Następnie należy zaakceptować Regulamin oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Akceptację Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych należy potwierdzić poprzez zaznaczenie stosownego check-boxa informującego o akceptacji Regulaminu oraz Polityki Prywatności (zawiera on także link do Regulaminu i Polityki Prywatności) oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

4.3. Rejestracja konta

4.3.1. W celu rejestracji konta należy kliknąć pole „Rejestracja konta”.
Na podany adres poczty elektronicznej zostaje wysłany link aktywacyjny do Konta Kandydata.

4.3.2 W ciągu 7 dni należy potwierdzić aktywację konta poprzez kliknięcie w przesłany link aktywacyjny.

4.3.3. Po otrzymaniu przez Usługobiorcę potwierdzenia aktywacji konta, zostaje zawarta umowa o świadczeniu Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Kandydata w Serwisie Internetowym.

4.3.4 Brak kliknięcia w link aktywacyjny w powyższym terminie powoduje konieczność powtórzenia procesu tworzenia Konta Kandydata od początku.

4.4. Utworzenie Konta Kandydata możliwe jest także przy wykorzystaniu konta Usługobiorcy w innym serwisie internetowym (np. Facebook, Linkedin, Google, Github itp.), który udostępnia narzędzia autoryzacji zewnętrznym serwisom.

4.4.1. W wypadku tworzenia Konta Kandydata poprzez inny serwis internetowy Kandydat jest proszony o podanie danych, którymi Usługobiorca loguje się do serwisu.

4.4.2. Po wprowadzeniu prawidłowych danych do logowania aplikacji innego serwisu, Kandydatowi wskazywane są wszystkie dane, które zostały pobrane z innego serwisu.

4.4.3. Akceptację Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych należy potwierdzić poprzez zaznaczenie odpowiedniego check-boxa informującego o akceptacji Regulaminu oraz Polityki Prywatności oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

4.4.4. Następnie należy kliknąć pole „Rejestracja konta”, po czym niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, w razie braku tych informacji w ramach konta w innym serwisie.

4.4.5. W ciągu 7 dni należy kliknąć pole „Zapisz” i w tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Kandydata w Serwisie Internetowym. Brak kliknięcia w powyższym terminie powoduje konieczność powtórzenia procesu tworzenia Konta Kandydata od początku.

5. WARUNKI UTWORZENIA KONTA PRACODAWCY

5.1. Do utworzenia Konta Pracodawcy niezbędne jest wypełnienie przez przyszłego Pracodawcę Formularza Rejestracji:

5.1.1. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz hasło.

5.2. Następnie należy zaakceptować Regulamin oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Akceptację Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych należy potwierdzić poprzez zaznaczenie odpowiedniego check-boxa informującego o akceptacji Regulaminu (zawiera on także link do Regulaminu i Polityki Prywatności) oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

5.2.1 Na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail, zostanie wysłana wiadomość o aktywacji konta. Jej kliknięcie spowoduje przekierowanie na konto i aktywowanie usługi.

5.3. W celu dokończenia procesu rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko przedstawiciela Pracodawcy; nazwa firmy; numer identyfikacji podatkowej (NIP); adres prowadzenia działalności: adres siedziby/kod/miasto/państwo.

5.4. Następnie należy kliknąć pole „Zapisz” i w tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Pracodawcy w Serwisie Internetowym, z zastrzeżeniem pkt. 5.5 poniżej.

5.5. Usługodawca ma prawo weryfikacji zgodności podanych przez Pracodawcę danych z rzeczywistością. Weryfikacja podanych przez Pracodawcę danych nastąpi w ciągu 2 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od dnia utworzenia Konta Pracodawcy zgodnie z punktem 5.4 Regulaminu. Do momentu przeprowadzenia pomyślnej weryfikacji Konto Pracodawcy nie jest w pełni funkcjonalne, tj. Pracodawca nie ma dostępu do danych Kandydatów oraz zamieszczane przez niego Ogłoszenia Pracodawcy nie będą dostępne dla Kandydatów.

5.5.1. Standardowym sposobem weryfikacji prawdziwości podanych przez Pracodawcę danych jest:

5.5.1.1. Sprawdzenie istnienia domeny podanej jako część loginu do Konta Pracodawcy (baza WHOIS);

5.5.1.2. Sprawdzenie istnienia podanego numeru identyfikacji podatkowej (NIP) w bazie Głównego Urzędu Statystycznego (REGON – wyszukiwarka podmiotów gospodarki narodowej);

5.5.1.3. Sprawdzenie figurowania Pracodawcy w rejestrze agencji zatrudnienia – dotyczy jedynie agencji zatrudnienia;

5.5.1.4. Sprawdzenie dostępnych rejestrów publicznych pod kątem figurowania w nich Pracodawcy (Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej i inne);

5.5.1.5. Sprawdzenie, czy Pracodawca posiada internetową stronę firmową i weryfikacji podanych tam danych, z danymi podanymi w trakcie tworzenia Konta Pracodawcy;

5.5.1.6. Kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

5.5.2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru weryfikacji wskazanych w punkcie 5.5.1., a także zastosowania innych, których zastosowanie uzna za niezbędne. Usługodawca zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Pracodawcy z prośbą o przedstawienie odpowiednich informacji lub dokumentów w celu potwierdzenia prawdziwości podanych przez Pracodawcę danych.

5.6. Brak pomyślnej weryfikacji prawdziwości podanych przez Pracodawcę danych będzie skutkowało wypowiedzeniem Konta Pracodawcy, o którym mowa w pkt. 9.2.4. Regulaminu.

6. WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ PRACODAWCY

6.1. Pracodawca ma możliwość, korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta Pracodawcy, zamieścić w Serwisie Internetowym Ogłoszenie Pracodawcy.

6.2. Ogłoszenie Pracodawcy powinno dotyczyć faktycznie prowadzonej przez Pracodawcę rekrutacji pracownika, praktykanta lub stażysty. Ogłoszenie Pracodawcy powinno być sformułowane z należytą starannością w sposób rzetelny, jasny i czytelny. Informacje zawarte w Ogłoszeniu Pracodawcy powinny być zgodne z rzeczywistością oraz nie powinny wprowadzać w błąd lub budzić wątpliwości.

6.3. Pracodawca zamieszczając Ogłoszenie Pracodawcy i jego treść powinien to czynić w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, ochrony danych osobowych i praw innych Usługobiorców oraz osób trzecich, w tym praw własności intelektualnej.

6.4. Zabronione jest umieszczanie w Serwisie Internetowym Ogłoszeń Pracodawcy, które:

6.4.1. są niezgodne z faktycznie oferowanymi Kandydatom warunkami pracy, praktyki lub stażu;

6.4.2. wymagają uiszczenia przez Kandydata jakichkolwiek opłat;

6.4.3. stanowią informację handlową;

6.4.4. są związane ze świadczeniem usług erotycznych lub pornograficznych;

6.4.5. wzbudzają uzasadnione podejrzenie oszustwa;

6.4.6. stanowią pośrednie lub bezpośrednie odesłanie Kandydata do właściwej oferty, zamieszczonej poza Serwisem Internetowym;

6.4.7. stanowią ofertę od podmiotu wielopoziomowego (marketing wielopoziomowy);

6.4.8. są powieleniem innego aktywnego Ogłoszenia Pracodawcy (ten sam Pracodawca, ta sama nazwa stanowiska, miejsce pracy, numer referencyjny);

6.4.9. zawierają treść umożliwiająca atak Cross-site Scripting (XSS) lub inną treść wpływającą na nieprawidłowe zachowanie się Serwisu Internetowego.

6.4.10. mają charakter dyskryminacyjny.

7. LICENCJA NA TREŚCI WPROWADZANE PRZEZ USŁUGOBIORCĘ

7.1. W trakcie korzystania z Konta Usługobiorca ma m.in. możliwość wprowadzania do niego i tworzenia w nim treści, w tym także treści mogących stanowić utwór w rozumieniu Prawa Autorskiego i będących tym samym przedmiotem ochrony Prawa Autorskiego. Niniejszy pkt. Regulaminu ma na celu określenie zasad udzielania licencji Usługodawcy przez Usługobiorcę na treści wprowadzone lub utworzone w ramach Konta i objęte ochroną Prawa Autorskiego, których twórcą jest Usługobiorca w zakresie niezbędnym do świadczenia przez Usługodawcę Usługi Elektronicznej – Konta Kandydata albo Konta Pracodawcy.

7.2. Usługobiorca udziela Usługodawcy nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie licencji na wprowadzone lub utworzone przez siebie w ramach Konta treści, których jest twórcą i które stanowią utwór w rozumieniu Prawa Autorskiego w zakresie niezbędnym do świadczenia na jego rzecz Usługi Elektronicznej – Konta Kandydata albo Konta Pracodawcy.

7.3. W ramach licencji na treści wprowadzone lub utworzone w ramach Konta i objęte ochroną Prawa Autorskiego, których twórcą jest Usługobiorca, w zakresie niezbędnym do świadczenia przez Usługodawcę Usługi Elektronicznej – Konta Kandydata albo Konta Pracodawcy, Usługodawca uprawniony jest do:

7.3.1. Trwałego lub czasowego utrwalania w całości lub w części techniką cyfrową, przy użyciu Serwisu Internetowego, w zakresie, w którym dla wprowadzania, wyświetlania, odtwarzania, nadawania, stosowania, przekazywania, przesyłania i przechowywania tych treści niezbędne jest ich utrwalenie;

7.3.2. Trwałego lub czasowego zwielokrotniania w całości lub w części techniką cyfrową, przy użyciu Serwisu Internetowego, w zakresie, w którym dla wprowadzania, wyświetlania, odtwarzania, nadawania, stosowania, przekazywania, przesyłania i przechowywania tych treści niezbędne jest ich zwielokrotnienie;

7.3.3. Sporządzania kopii techniką cyfrową, przy użyciu Serwisu Internetowego;

7.3.4. Trwałego lub czasowego wprowadzania techniką cyfrową, przy użyciu Serwisu Internetowego;

7.3.5. Tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian, dokonywanych techniką cyfrową, przy użyciu Serwisu Internetowego;

7.4. Czas trwania licencji, z uwzględnieniem przepisów Prawa Autorskiego, odpowiada czasowi korzystania przez Usługobiorcę z Usługi Elektronicznej – Konta Kandydata albo Konta Pracodawcy.

7.5. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości Usługodawca wskazuje, że udzielenie licencji i jej zakres ma na celu jedynie umożliwienie Usługodawcy świadczenia na rzecz Usługobiorcy Usługi Elektronicznej – Konta Kandydata albo Konta Pracodawcy. Oznacza to, że poza tym zakresem Usługodawca nie jest uprawniony do wprowadzenia do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału albo egzemplarzy treści objętych ochroną Prawa Autorskiego, których twórcą jest Usługobiorca.

7.6. Postanowienia zawarte w punktach 7.1. – 7.5. nie naruszają uprawnienia Usługodawcy do nieodpłatnego udostępniania Ogłoszeń Pracodawcy i ich treści podmiotom trzecim, w szczególności posiadającym serwisy internetowe związane z tematyką HR oraz serwisy informacyjne, w celu ich prezentacji i rozszerzenia kręgu potencjalnych odbiorców Ogłoszeń Pracodawcy oraz zainteresowania ich przedmiotem. Działanie Usługodawcy, opisane w zdaniu poprzednim, nie wiąże się z koniecznością ponoszenia wzajemnych kosztów takiego udostępnienia przez Pracodawcę i Usługodawcę.

8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY WOBEC USŁUGOBIORCÓW PRO

8.1. Niniejszy punkt Regulaminu ma na celu określenie zakresu odpowiedzialności Usługodawcy wobec Usługobiorcy Pro i nie narusza bezwzględnie wiążących przepisów prawa, które w razie sprzeczności z postanowieniami Regulaminu zastępują je.

8.2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie jakichkolwiek przepisów obowiązującego prawa przez Usługobiorcę Pro korzystającego z Serwisu Internetowego, w tym z Usług Elektronicznych.

8.3. Odpowiedzialność Usługodawcy wobec Usługobiorcy Pro, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona następująco:

8.3.1. całkowita maksymalna odpowiedzialność Usługodawcy względem Usługobiorcy Pro zarówno w ramach pojedynczego roszczenia jak również za wszelkie roszczenia w sumie jest ograniczona do kwoty 1.000 zł.

8.3.2. Usługodawca poniesie odpowiedzialność tylko za normalne następstwa szkód przewidywalnych w momencie zawarcia umowy.

8.3.3. Usługodawca nie poniesie odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści Usługobiorcy Pro.

8.4. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie dotyczą szkody wyrządzonej umyślnie

9. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

9.1. Niniejszy punkt Regulaminu dotyczy umów zawieranych między Usługobiorcą a Usługodawcą, tj. dotyczących świadczenia Usług Elektronicznych.

9.2. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

9.2.1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowa o charakterze ciągłym (prowadzenie Konta w Serwisie Internetowym).

9.2.2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pomoc@rekruteo.com lub też pisemnie na adres: ul. Tęczowa 3; 60-275 Poznań. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

9.2.3. W przypadku Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowej o charakterze ciągłym w przypadku, gdy Usługobiorca rażąco albo uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

9.2.4. W przypadku Usługobiorców Pro Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowej o charakterze ciągłym ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub też pisemnie na adres Usługobiorcy Pro wskazany w ramach Konta.

9.3. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

9.4. Usunięcie Konta przez Usługobiorcę:

9.4.1. Usługobiorca, niezależnie od regulacji zawartej w punkcie 9.2 Regulaminu, ma możliwość usunięcia Konta (wypowiedzenie Konta ze skutkiem natychmiastowym) w każdym czasie i bez wskazywania przyczyn.

9.4.2. W tym celu po zalogowaniu się do Konta, w jego ustawieniach, w sekcji „Usuń konto”, podaje hasło do Konta oraz klika pole „Usuń”, a następnie potwierdza w nowo wyświetlonym oknie dialogowym chęć usunięcia Konta – w tym momencie Konto zostaje usunięte.

9.5. Wezwanie do usunięcia lub zmiany treści Ogłoszenia Pracodawcy naruszających Regulamin przez Usługodawcę:

9.5.1. Usługodawca ma prawo wezwania Pracodawcy do natychmiastowego usunięcia lub odpowiedniej modyfikacji treści naruszających Regulamin zawartych w Ogłoszeniu Pracodawcy.

9.6. Usunięcie Ogłoszenia Pracodawcy przez Usługodawcę:

9.6.1. Usługodawca ma prawo usunięcia Ogłoszenia Pracodawcy naruszającego Regulamin ze skutkiem natychmiastowym, w szczególności gdy zawiera ono treści o charakterze bezprawnym albo niezgodne z rzeczywistością.

10. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

10.1.Usługodawcy (lub osobom trzecim) przysługują prawa, w tym majątkowe prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz do jego poszczególnych części, bez względu na ich rodzaj i formę, w tym do jego nazwy, domeny internetowej i znaku towarowego REKRUTEO.COM.

10.2. Usługodawcy przysługuje całość praw, o których mowa w pkt. 10.1. do Regulaminu, odrębnych regulaminów, Polityki Prywatności, formularzy, logotypów, baz danych oraz wszelkich materiałów tekstowych, funkcjonalnych i wizualnych zamieszczanych w Serwisie Internetowym.

10.3. Usługobiorca akceptuje, że dozwolone jest korzystanie z praw, o których mowa w pkt. 10.1. i pkt. 10.2. wyłącznie w ramach korzystania z Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa. Korzystanie z ww. praw w inny sposób jest zabronione. W szczególności zabrania się utrwalania, kopiowania, modyfikowania, przetwarzania, wykorzystywania, a w tym publicznego udostępniania lub innego rozpowszechniania w celach komercyjnych materiałów tekstowych, wizualnych i funkcjonalnych zawartych w Serwisie Internetowym, w szczególności przy pomocy automatycznych systemów pobierania danych.

11. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

11.1. Reklamacje związane z brakiem świadczenia lub nienależytym świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

11.1.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Internetowego Usługobiorca można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pomoc@rekruteo.com lub też pisemnie na adres: ul. Tęczowa 3; 60-275 Poznań.

11.1.2. Zaleca się podanie w powyższej wiadomości jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

11.1.3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

11.1.4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

12. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI ELEKTRONICZNEJ

12.1. Niezależnie od postanowień zawartych w pkt. 9, Usługodawca zamieszcza poniżej informacje skierowane do Usługobiorców będących konsumentami, stosownie do przepisów ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 287).

12.2. Usługobiorca będący jednocześnie konsumentem, który zawarł z Usługodawcą umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy lub od dnia potwierdzenia informacji, o którym mowa w art. 39 ust. 3 ww. ustawy, jeżeli jest to termin późniejszy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oświadczenie zostało wysłane. Konsument nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem. Wzór formularza – oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

12.3 Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

13.1. Umowy zawierane poprzez Serwis Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

13.1.1. Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa, jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.

13.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.), Prawa Autorskiego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

13.3. Zmiany w Regulaminie:

13.3.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn tj.: zmiany przepisów prawa; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.

13.3.2. Zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.

13.3.3. W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem opłat, Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

13.4. Rozstrzyganie sporów

13.4.1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą, będącym jednocześnie konsumentem, zostają poddane właściwym sądom powszechnym.

13.4.2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą Pro zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU – FUNKCJONALNOŚCI KONTA

Wskazane poniżej funkcjonalności Konta to funkcjonalności minimalne i Usługodawca zastrzega sobie prawo ich rozszerzenia albo dodania nowych, z zastrzeżeniem iż zmiany te nie będą naruszały praw nabytych Usługobiorców, ani nie będzie się to wiązało z nałożeniem jakichkolwiek obowiązków na Usługobiorców.

W trakcie korzystania z Konta Usługobiorca ma m.in. możliwość wprowadzania do niego i tworzenia w nim treści. Wszelkie treści wprowadzane, zmieniane lub tworzone przez Usługobiorców są widoczne Serwisie Internetowym w ciągu maksymalnie 60 minut od chwili ich wprowadzenia, utworzenia lub zmiany.

KONTO KANDYDATA

Funkcjonalność Konta Kandydata

Opis funkcjonalności

O mnie

Oczekiwania

Edukacja

Umiejętności

Doświadczenie

Zaproszenia

Sugerowane

Wysłane aplikacje

KONTO PRACODAWCY

Funkcjonalność Konta Pracodawcy

Opis funkcjonalności

Dodaj rekrutację

Możliwość wprowadzenia do Serwisu Internetowego Oferty Pracodawcy przez Pracodawcę.

Lista rekrutacji

Możliwość podglądu, modyfikowania oraz usuwania wprowadzonych przez Pracodawcę Ogłoszeń Pracodawcy. Korzystając z tej funkcjonalności Pracodawca ma także możliwość podglądu i wstępnej oceny profili Kandydatów oraz złożonych przez Kandydatów CV do danego Ogłoszenia Pracodawcy.

Lista kandydatów

Dodaj kandydata

Import kandydatów

Wyślij zgodę

Wyślij wiadomość

Wysyłane

Lista firm

Dodaj firmę

Zaproszenia do firm

Lista formularzy

Dodaj formularz