REKRUTEO

Regulamin

§1 Informacje ogólne

Niniejszy dokument stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1030, z późn. zm.) i określa zasady, zakres i warunki korzystania przez Usługobiorców z Rekruteo.com.

§2 Definicje

Określa się następujące definicje, które są wykorzystywane w regulaminie:

Ko rekruteo.com – konto Usługobiorcy utworzone w celu umożliwienia korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę. rekruteo.com zapewnia możliwość utworzenia kont osób fizycznych oraz kont organizacji – dedykowanych dla osób prawnych albo jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Konto organizacji może być użytkowane przez więcej niż jednego Reprezentanta danej organizacji.

Reprezentant organizacji – przedstawiciel organizacji, który jest przypisany do konta organizacji i ma możliwość odbierania i wysyłania dokumentów w imieniu tej organizacji.

Regulamin – niniejszy dokument.

Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną.

Usługodawca – Rekruteo.com Sp. z o.o. z siedzibą Poznaniu przy ul. Tęczowa 3

Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z rekruteo.com lub z Usług udostępnionych na stronie rekruteo.com.

Zaufanie konta – potwierdzenie tożsamości Usługobiorcy poprzez porównanie jego danych zaczerpniętych z dokumentu tożsamości z danymi podanymi przez Usługobiorcę w procesie zakładania konta na rekruteo.com. Zaufanie konta umożliwia Usługobiorcy zalogowanie się do konta Rekruteo.com oraz skorzystanie z usług wymagających tej formy uwierzytelnienia.

Konsument – osoba fizyczna będąca Usługobiorcą korzystająca z usług świadczonych przez Usługodawcę w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

Newsletter – biuletyn w formie elektronicznej rozsyłany do Usługobiorców za pomocą poczty elektronicznej po ich wcześniejszym zapisaniu się do niego

§ 3 Warunki świadczenia usług

Usługobiorca zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Rekruteo.com.

Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z rekruteo.com w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz postanowieniami Regulaminu.

Usługobiorca korzysta z rekruteo.com na własną odpowiedzialność. Ograniczenie to nie ma zastosowania wobec Konsumenta.

Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Usługodawca nie odpowiadają za szkody powstałe w związku z korzystaniem z rekruteo.com, bądź w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w transmisji danych, wirusami komputerowymi, awarią łącza sieci Internet lub systemu teleinformatycznego lub nie przestrzeganiem postanowień Regulaminu. Ograniczenie to nie ma zastosowania wobec Konsumenta.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do strony Rekruteo.com z przyczyn niezależnych Usługodawcy.

Usługodawca dokładają wszelkich starań, aby treści na stronie Rekruteo.com były aktualne, rzetelne i kompletne.

Usługodawca w związku z realizacją prac dotyczących administrowania lub modyfikacji funkcjonalności systemu teleinformatycznego, ze względów bezpieczeństwa lub innych przyczyn niezależnych Usługodawcy ma prawo czasowo zawiesić dostęp Usługobiorców do Rekruteo.com lub Usług na okres niezbędny do wykonania planowanych prac lub wyeliminowania niepożądanych dla Usługodawcy lub Usługobiorców skutków zaistniałych okoliczności.

Usługobiorca zobowiązany jest do powstrzymania się od dokonywania w ramach korzystania z Usług jakichkolwiek działań bezprawnych, a w szczególności korzystania z Usług bezpośrednio lub pośrednio w sposób sprzeczny z prawem lub Regulaminem.

Usługobiorca ma prawo do zaprzestania korzystania z Usług lub Rekruteo.com w każdym czasie.

W celu prawidłowego korzystania z Rekruteo.com niezbędne jest:

połączenie z siecią Internet;

przeglądarka internetowa: Chrome w wersji 47 lub nowszej, Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej albo Mozilla Firefox w wersji 43 lub nowszej;

Usługodawca udostępnia na Rekruteo.com treści ogólnodostępne dedykowane dla wszystkich Usługobiorców oraz Usługi dostępne dla Usługobiorców zarejestrowanych.

Korzystanie z szerszej funkcjonalności rekruteo.com jest możliwe pod warunkiem założenia przez Usługobiorcę konta na Rekruteo.com.

§4 Założenie konta osoby fizycznej Rekruteo.com

Założenie konta osoby fizycznej dokonywane jest po podaniu imienia i nazwiska, numeru PESEL lub rodzaju i numeru dokumentu tożsamości, adresu e-mail, identyfikatora konta (tzw. login), lub reprezentujący organizację/ pracodawcę oraz opcjonalnie innych danych zawartych w formularzu rejestracyjnym (np. numer telefonu).

Założenie konta, o którym mowa w ust. 1, wymaga dokonania weryfikacji (zaufania) konta.

Moment założenia konta, o którym mowa w ust. 1, jest również momentem zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Zaufanie konta osoby fizycznej wymaga potwierdzenia rejestracji.

Administratorem danych kont osób fizycznych jest Usługodawca.

Usługobiorcom przysługuje prawo dostępu do danych własnego konta, ich poprawiania, aktualizacji oraz dezaktywacji.

Administratorem danych zwartych w wypełnionych w ramach Usług wnioskach i dołączonych załącznikach jest Usługodawca.

§5 Założenie konta organizacji Rekruteo.com

Konto organizacji umożliwia korzystanie z Usług dostępnych na Rekruteo.com, które dedykowane są dla osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

Konto organizacji tworzone jest wraz ze złożeniem w imieniu danej organizacji pierwszego wniosku. Do założenia konta organizacji wymagane jest podanie numeru NIP, REGON lub w przypadku organizacji zagranicznej identyfikatora tej organizacji. Konto organizacji zawiera również dane adresowe, numery telefonów, numer faxu, adres e-mail i adres strony www osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

Moment założenia konta organizacji, o którym mowa w ust. 1, jest również momentem zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Kolejne wnioski złożone w imieniu danej organizacji przypisywane są automatycznie do konta organizacji.

Dostęp do konta organizacji posiadają Reprezentanci danej organizacji.

Reprezentantem organizacji staje się osoba fizyczna, która:

została przypisana do danej organizacji przez Reprezentanta organizacji;

została przypisana do organizacji przez pracownika Usługodawcy,

Administratorem danych kont organizacji jest Usługodawca.

Reprezentantom organizacji przysługuje prawo dostępu do danych organizacji, ich poprawiania, aktualizacji i dezaktywacji oraz przyznawania i odbierania roli Reprezentanta innym osobom.

Administratorem danych zwartych w wypełnionych w ramach Usług wnioskach i dołączonych załącznikach jest Usługodawca

§6 Z chwilą Rejestracji usługi Usługobiorca:

akceptuje Regulamin, oraz

oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę w zakresie koniecznym do prawidłowego wykonania usług oferowanych za pośrednictwem Portalu Rekruteo.com oraz wyraża zgodę na przekazanie i powierzenie ich przetwarzania innym podmiotom w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania usług oferowanych za pośrednictwem Portalu Rekruteo.com, w tym w szczególności na potrzeby przekazywania danych osobowych osób poszukujących pracy innym pośrednikom zarejestrowanym na Portalu Rekruteo.com w roli Usługobiorcy.

oświadcza, że został poinformowany o prawie dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwości ich zmiany, a także możliwości zaprzestania ich przetwarzania i możliwości złożenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz skutkach prawnych takiego sprzeciwu. Informacja znajduje się na stronie Rekruteo.com, oraz

oświadcza, iż został poinformowany o przewidzianym w ustawie z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta prawie do odstąpienia od umowy i wyraża zgodę oraz żąda wykonania usługi przed upływem terminu przewidzianego do odstąpienia od umowy, mając świadomość, że wyrażenie tej zgody oraz złożenie tego żądania skutkuje tym, że nie jest on uprawniony po wykonaniu usługi do odstąpienia od umowy w trybie wyżej wymienionej ustawy

§7 Zawieszenie lub dezaktywacja konta Usługobiorcy

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta Usługobiorcy, który narusza prawo lub postanowienia Regulaminu.

Usługobiorca, którego konto zostało zawieszone, nie może ponownie zarejestrować się bez uprzedniej zgody Usługodawcy.

Usługodawca może dezaktywować konto Usługobiorcy, jeśli Usługobiorca nie zaprzestanie działań sprzecznych z prawem lub postanowieniami Regulaminu.

Usługodawca jest zobowiązany do poinformowania Usługobiorcy o zawieszeniu bądź dezaktywacji konta Usługobiorcy na adres e-mail określony w danych konta.

§8 Prawa i obowiązki Usługodawcy

Prawo nadawania uprawnień do korzystania z zasobów Usługodawcy przysługuje Usługodawcy.

Usługodawca gwarantują, iż Usługi świadczone są zgodne z przepisami prawa.

Usługodawca nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Usługobiorcy bądź osoby upoważnionej przez Usługobiorcę do działania w jego imieniu.

Usługodawca zobowiązują się podejmować niezbędne działania w celu wyeliminowania nielegalnych lub niezgodnych z Regulaminem działań Usługobiorców.

§9 Prawa i obowiązki Usługobiorcy

Usługobiorca ma prawo korzystać z Usług z chwilą założenia konta, o którym mowa w §4 lub konta, o którym mowa w §5

Zabrania się korzystania z kont innych Usługobiorców oraz udostępniania swojego konta innym osobom.

Zabronione jest posiadanie przez Usługobiorcę kilku kont na Rekruteo.com. Powyższe nie dotyczy możliwości posiadania przez osobę fizyczną konta osoby fizycznej oraz pełnienia roli Reprezentanta organizacji w ramach konta organizacji.

W każdym przypadku zmiany danych wymaganych do rejestracji konta Usługobiorcy, Usługobiorca zobowiązany jest do aktualizacji tych danych.

Usługobiorca obowiązany jest do zachowania poufności pozyskanych danych, w szczególności w sytuacji pozyskania danych bez tytułu prawnego.

§10 Rodzaje i zakres świadczonych usług

Niniejszy Regulamin obejmuje następujące Usługi świadczone drogą elektroniczną:

Wysyłka Newslettera na podstawie rejestracji

[…]

Aktualny zakres Usług oferowanych Usługobiorcą dostępny jest na Stronie internetowej Rekruteo.com

W związku z ciągłym rozwojem Usług, ich zakres funkcjonalny może ulegać zmianom.

Informacje o modyfikacjach są publikowane na Stronie internetowej Rekruteo.com i nie stanowią zmiany Regulaminu.

Usługodawca zastrzega sobie prawo ograniczania lub zmiany Usług na czas określony lub bezterminowo. O planowanym zmniejszeniu zakresu funkcjonalnego Usługodawca poinformuje poprzez odpowiedni komunikat na głównej Stronie internetowej Usługodawcy.

§11 Warunki zawierania i rozwiązywania umów

Usługodawca świadczy Usługi na rzecz Usługobiorców w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

Każdy Usługobiorca od momentu skorzystania z danej Usługi zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Usługodawcę ze swoimi Klientami umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Każdy może zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług na Stronie internetowej Rekruteo.com

Rozpoczęcie korzystania z odpowiedniej Usługi jest jednoznaczne z zawarciem umowy z Usługodawcą na skorzystanie z danej Usługi.

§12 Rezygnacja z korzystania usług Rekruteo.com

Rezygnacja korzystania z Usług spowoduje dezaktywację konta oraz zablokowanie Usługobiorcy dostępu do danych wprowadzonych przez Usługobiorcę poprzez Rekruteo.com, chyba że:

przepisy prawa stanową inaczej, lub

zablokowanie dostępu do danych wprowadzonych przez Usługobiorcę poprzez Rekruteo.com nie jest możliwe z uwagi na charakter Usług.

§13 Ochrona danych osobowych

Usługodawca gwarantuje ochronę danych i informacji o Usługobiorcy zgodnie z przyjętą i stosowaną u Usługodawcy polityką bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnioną zmianę danych lub dostęp do informacji przeznaczonej dla Usługobiorcy przez osoby trzecie, przy użyciu oryginalnych identyfikatorów Usługobiorcy.

Administratorem danych zwartych w wypełnionych w ramach Usług wnioskach i dołączonych załącznikach jest Usługodawca.

Usługodawca zobowiązany jest do ochrony danych osobowych Usługobiorców zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dokumenty przekazywane za pośrednictwem Rekruteo.comoraz dane osobowe zawarte w tych dokumentach podlegają ochronie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

§14 Postępowanie reklamacyjne

Reklamacje dotyczące świadczenia Usługi mogą być składane z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi.

Reklamacja wymaga formy pisemnej poprzez przesłanie na adres Usługodawcy albo formy elektronicznej poprzez przesłanie na adres e-mail Usługodawcy, wskazane adresy znajdują się na stornie www.hrick.com.

Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby składającej oraz określenie przedmiotu i okoliczności uzasadniających jej wniesienie.

Reklamacje rozpatrywane będą w kolejności wpływu, ale nie później niż w terminie 30 dni. W uzasadnionych przypadkach Usługodawca może przedłużyć termin rozpatrzenia reklamacji o dodatkowy niezbędny czas do rozpatrzenia reklamacji jednak nie dłuższy niż 30 dni, o czym osoba składająca reklamację zostanie poinformowana. Osoba składająca reklamację zostanie poinformowana o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie, w jakiej została zgłoszona reklamacja.

Od decyzji o odmowie ponownej rejestracji Usługobiorcy bądź zawieszeniu konta Usługobiorcy przysługuje odwołanie, które należy przekazać listownie na adres Usługodawcy. Odwołania rozpatrywane będą w kolejności wpływu, ale nie później niż w terminie 30 dni. W uzasadnionych przypadkach Usługodawca, może przedłużyć termin rozpatrzenia odwołania o dodatkowy czas niezbędny do rozpatrzenia odwołania jednak nie dłuższy niż 30 dni, o czym osoba składająca odwołanie zostanie poinformowana.

§15 Pouczenie o odstąpieniu od umowy

Wyłącznie Usługobiorcy będącemu Konsumentem przysługuje 14-dniowy termin do odstąpienia od umowy. Zgodnie z art. 22 (1) Kodeksu cywilnego za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Usługobiorca będący Konsumentem ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Usługobiorca będący Konsumentem musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Usługobiorca będący Konsumentem wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Usługobiorcy będącego Konsumentem zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani przez Usługobiorcę o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Usługobiorcę będącego Konsumentem w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Usługobiorca będący Konsumentem zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Usługobiorca będący Konsumentem nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Jeżeli Usługobiorca będący Konsumentem zażąda rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłaci Usługodawcy kwotę odpowiadającą nominalnej wartości zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której Usługobiorca będący Konsumentem poinformował  o odstąpieniu od niniejszej umowy.

§16 Postanowienia końcowe

Regulamin obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2017 r.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu

Zmiany Regulaminu oraz odrębne regulaminy zostaną dodatkowo opublikowane na stronie internetowej Rekruteo.com

Zmiany Regulaminu oraz odrębne regulaminy wchodzą w życie po upływie 14 dni od chwili ich wprowadzenia do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, aby Klient mógł zapoznać się z ich treścią, zgodnie z punktem 3 powyżej.

Strony przyjmują, że Usługobiorca zaakceptował zmiany Regulaminu, jeżeli nie wypowiedział Umowy o świadczenie usług do końca upływu okresu wskazanego w punkcie 4 powyżej. Uprawnienie do wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług nie przysługuje w przypadku, gdy zmiana Regulaminu dotyczy tylko usługi, której nie obejmuje Umowa o świadczenie usług, i z której nie korzysta Klient lub wprowadzenia nowej usługi. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa.

Usługodawca nie zobowiązuje się do korzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów z konsumentami, aczkolwiek wszelkie ewentualne spory z Usługobiorcą będzie starał się regulować polubownie. Ewentualne spory z Usługobiorcą będącym konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, natomiast ewentualne spory z Użytkownikiem, który nie jest konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Usługodawcy. Łącze elektroniczne do platformy ODR, która dostępna jest w języku polskim pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL Strona główna platformy ODR: https://webgate.ec.europa.eu/odr.

W przypadku zmiany treści Regulaminu, Usługobiorca zarejestrowany zostanie o tym fakcie poinformowany podczas uwierzytelniania dostępu do konta Usługobiorcy.

Do oceny praw i obowiązków Usługobiorcy lub Usługobiorców wynikających z Regulaminu właściwe jest prawo polskie.

Dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa dostępu Usługobiorców do Rekruteo.com stosownie do art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r. poz. 1030, z późn. zm.), informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z Usług przez Usługobiorców. Informacja dotyczy zagrożeń, które Usługodawca identyfikuje jako zagrożenia potencjalne, które powinny być brane pod uwagę mimo stosowania przez Usługodawcę systemów zabezpieczających infrastrukturę teleinformatyczną przed nieuprawnionym oddziaływaniem osób trzecich:

Możliwość działania szkodliwego oprogramowania (np. oprogramowanie malware, robaki internetowe).

Możliwość odnalezienia słabości systemu kryptograficznego, a tym samym umożliwienia jego złamania lub obejścia, a w konsekwencji możliwość pozyskania osobistych i poufnych informacji.

Możliwość łowienia haseł (phishing) poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających do złudzenia autentyczne i w konsekwencji pozyskanie osobistych i poufnych informacji dotyczących użytkownika.

Usługodawca stosownie do art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r. poz. 1030, z późn. zm.), informuje, iż w celu podnoszenia jakości Usług i badania preferencji Usługobiorców stosuje pliki „cookie”. Pliki „cookie” umożliwiają podnoszenie jakości Usług dzięki przechowywaniu preferencji Usługobiorców. Usługodawca gromadzi informacje z plików „cookie” na własny użytek. Pliki „cookie” nie identyfikują danych osobowych, nie mają wpływu na funkcjonowanie urządzenia końcowego lub jego oprogramowania. Plik „cookie” stanowi łańcuch znaków, który jest wysyłany z Rekruteo.com do komputera użytkownika podczas wywołania przez przeglądarkę strony internetowej. W plikach „cookie” mogą być przechowywane preferencje użytkownika i inne informacje, przy czym warunkiem działania plików „cookie” jest zawsze ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie z dysku. W ustawieniach przeglądarki można wybrać opcję odrzucania plików „cookie” lub sygnalizowania, że plik „cookie” został przesłany