REKRUTEO

SZKOLENIA

Szkolenia dofinansowane ze środków europejskich

METODYKA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI  – PRINCE2® FOUNDATION

Certyfikowane szkolenie, które oferuje nabycie podstawowych umiejętności w zakresie zarządzania projektami metodyką PRINCE2®. 

PRINCE2®  jest powszechnie rozpoznawalnym i zalecanym standardem w krajach UE, wdrażanym m.in. w strukturach dowodzenia NATO.

Zarządzanie projektem zgodnie z PRINCE2®

 • ułatwia realizację projektu, 
 • odciąża naczelną kadrę kierowniczą organizacji od bieżącego zarządzania projektem, zapewniając jednocześnie skuteczny nadzór nad jego realizacją,
 • zwiększa szansę doprowadzenia projektu terminowo do zaplanowanego końca w ramach budżetu,
 • pozwala na realizację projektu w pełnym zakresie i przy spełnieniu określonych wymagań jakościowych. 
 • w przypadku wystąpienia nieoczekiwanych trudności, podważających celowość dalszej realizacji projektu, dzięki PRINCE2® można ograniczyć straty, jakie wiążą się z koniecznością przerwania projektu

Korzyści

Każdy uczestnik nabędzie lub utrwali/poszerzy kompetencje w zakresie:

 • definiowania projektu,
 • praktyki prowadzenia projektu z różnych punktów widzenia różnych członków zespołu realizującego projekt,
 • różnych aspektów budowy struktury organizacyjnej dla projektu,
 • przywództwa i strategii identyfikowania,
 • analizowania i angażowania interesariuszy,
 • budowy i ciągłego uaktualniania uzasadnienia biznesowego,
 • zarządzania ryzykiem i obsługi zagadnień,
 • zarządzania jakością i prowadzenia nadzoru,
 • planowania i kontroli. 

Każda organizacja nabędzie, między innymi, następujące cechy:

 • zoptymalizowana i spójna struktura organizacyjna i ład projektowy, jako element ładu korporacyjnego,
 • elastyczność i zdolność do reagowania na zmiany,
 • umiejętność koncentrowania się na dostarczaniu produktów i tworzenia potencjału do osiągania korzyści. 

Każda organizacja będzie miała możliwość osiągania szeregu korzyści biznesowych po przystosowaniu standardu do swoich potrzeb i wprowadzeniu ustrukturyzowanego systemu zarządzania projektami.

Szkolenie adresowane jest do osób chcących wzbogacić swoją wiedzę o umiejętności związane z zarządzaniem projektami, które

 • są odpowiedzialne za decyzje strategiczne w stosunku do projektów, 
 • zajmują się w organizacji audytem projektów, ▪ zarządzają projektami, 
 • uczestniczą w realizacji projektów jako członkowie zespołów projektowych

Kto może skorzystać z dofinansowania?

 • osoby pomiędzy 18-64 rokiem życia,
 • osoby z okolic Piły (zamieszkujące lub pracujące lub uczące się w powiecie chodzieskim, czarnkowsko-trzcianeckim, pilskim, wągrowieckim, złotowskim), 
 • osoby z okolic Leszna (zamieszkujące lub pracujące lub uczące się w m. Leszno, powiecie gostyńskim, grodziskim, kościańskim, leszczyńskim, międzychodzkim, nowotomyskim, rawickim, wolsztyńskim),
 • osoby z okolic Poznania (zamieszkujące lub pracujące lub uczące się w powiecie poznańskim, szamotulskim, obornickim, śremskim i średzkim)
 • osoby nie prowadzące działalności gospodarczej (w tym zawieszonej).

Zajęcia mają formę wykładu oraz praktycznych ćwiczeń opartych na studium przypadku. Na zakończenie szkolenia odbywa się egzamin certyfikujący. Osoby, które zdadzą egzamin zdobywają uznawany na całym świecie certyfikat PRINCE2®Foundation.

System finansowania działa na zasadzie refundacji poniesionych kosztów. 

1.  Uczestnik wypełnia dokumentację rekrutacyjną, a następnie podpisuje umowę z Operatorem Projektu (instytucja udzielająca dofinansowań) i otrzymuje promesę na zwrot 80% (os. Pracujące) lub 90 % (os. bezrobotne i bierne zawodowo) kosztów szkolenia do 22 dni roboczych od dnia zakończenia szkolenia.

2. Uczestnik do 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia opłaca 100% kosztu szkolenia (3500 zł).

Szkolenie stacjonarne (21 godzin) z zachowaniem reżimu sanitarnego odbędzie się w Pile w terminie:

23.10.2020 r. 15:00 – 20:00

24.10.2020 r. 9:00 – 17:00

25.10.2020 r. 9:00 – 17:00

Szkolenie stacjonarne (21 godzin) z zachowaniem reżimu sanitarnego odbędzie się w Lesznie w terminie:

06.11.2020 r. 15:00 – 20:00

07.11.2020 r. 9:00 – 17:00

08.11.2020 r. 9:00 – 17:00

Szkolenie online (21 godzin) odbędzie się dla Poznania w terminie:

27.11.2020 r. 15:00 – 20:00

28.11.2020 r. 9:00 – 17:00

29.11.2020 r. 9:00 – 17:00

Harmonogram szkolenia

1. Wprowadzenie do szkolenia;

2. Zarządzanie projektem z PRINCE®2, struktura metodyki;

3. Pryncypia;

4. Dostosowanie i przyjęcie metodyki PRINCE®2;

5. Wprowadzenie do tematów PRINCE®2;

6. Temat Uzasadnienie biznesowe;

7. Tematy: Organizacja, Jakość, Plany, Ryzyko, Zmiana, Postępy;

8. Wprowadzenie do procesów;

9. Proces przygotowanie projektu;

10. Proces zarządzanie strategiczne projektem;

11. Proces inicjowanie projektu;

12. Proces zarządzanie końcem etapu;

13. Proces sterowanie etapem;

14. Proces zarządzanie dostarczaniem produktów;

15. Proces zamykanie projektu;

16. Podsumowanie;

17. Egzamin Prince2®Foundation;

ZWINNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI – AgilePM® FOUNDATION

Certyfikowane szkolenie, które oferuje nabycie umiejętności w zakresie zwinnego zarządzania projektami metodyką AgilePM®, która jest ceniona na całym świecie.

Zarządzanie projektem zgodnie z AgilePM®

 • zapewnia dużą elastyczność zarządzania przy jednoczesnym zachowaniu koncepcji projektu wymagającego standardów, ładu i przejrzystości zarządczej,
 • może być wykorzystywane w projektach różnego typu i wielkości (nie tylko w środowisku IT, ale również w dużych korporacjach, a nawet urzędach),
 • może stanowić uzupełnienie przy projektach zarządzanych klasycznie.

Korzyści

Każdy uczestnik nabędzie kompetencje w zakresie:

 • podstawowych pojęć związanych ze zwinnym zarządzaniem projektami ,
 • cyklu życia projektu prowadzonego zgodnie z AgilePM,
 • różnic w podejściach zwinnych i podejściach klasycznych,
 • przygotowania do egzaminu AgilePM® Foundation.

Udział kadry kierowniczej oraz członków zespołów projektowych zapewni organizacji:

 • szybsze wprowadzanie zmian biznesowych, przy niższych kosztach i zmniejszonym ryzyku poprzez zestawienie postępów realizacji projektu z postawionymi celami biznesowymi,
 • połączenie AgilePM z funkcjonującą w organizacji metodyką zarządzania projektami (PRINCE2) oraz procesami zarządzania jakością, a w następstwie zwiększenie liczby zakończonych z sukcesem projektów,
 • osiągnięcie lepszej komunikacji i kontroli nad realizowanymi projektami.

Szkolenie adresowane jest do osób chcących wzbogacić swoją wiedzę umiejętnościami związanymi ze zwinnym zarządzaniem projektami, w szczególności do:

 • kadry kierowniczej,
 • kierowników projektów,
 • członków zespołów oraz biur projektów,
 • wszystkich pracujących w środowisku projektowych i chcących poszerzyć swoją wiedzę nt. zwinnego zarządzania.

Kto może skorzystać z dofinansowania?

 • osoby pomiędzy 18-64 rokiem życia,
 • osoby z okolic Piły (zamieszkujące lub pracujące lub uczące się w powiecie chodzieskim, czarnkowsko-trzcianeckim, pilskim, wągrowieckim, złotowskim),
 • osoby z okolic Leszna (zamieszkujące lub pracujące lub uczące się w m. Leszno, powiecie gostyńskim, grodziskim, kościańskim, leszczyńskim, międzychodzkim, nowotomyskim, rawickim, wolsztyńskim),
 • osoby z okolic Poznania (zamieszkujące lub pracujące lub uczące się w powiecie poznańskim, szamotulskim, obornickim, śremskim i średzkim)
 • osoby nie prowadzące działalności gospodarczej (w tym zawieszonej).

Na zakończenie szkolenia odbywa się egzamin certyfikujący. Osoby, które zdadzą egzamin zdobywają uznawany na całym świecie certyfikat AgilePM® Foundation.

System finansowania działa na zasadzie refundacji poniesionych kosztów.
1. Uczestnik wypełnia dokumentację rekrutacyjną, a następnie podpisuje umowę z Operatorem Projektu (instytucja udzielająca dofinansowań) i otrzymuje promesę na zwrot 80% (os. Pracujące) lub 90 % (os. bezrobotne i bierne zawodowo) kosztów szkolenia
do 22 dni roboczych od dnia zakończenia szkolenia.
2. Uczestnik do 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia opłaca 100% kosztu szkolenia (3500 zł).

Szkolenie stacjonarne (21 godzin) z zachowaniem reżimu sanitarnego odbędzie się w Pile w terminie:

23.10.2020 r. 15:00 – 20:00

24.10.2020 r. 9:00 – 17:00

25.10.2020 r. 9:00 – 17:00

Szkolenie stacjonarne (21 godzin) z zachowaniem reżimu sanitarnego odbędzie się w Lesznie w terminie:

06.11.2020 r. 15:00 – 20:00

07.11.2020 r. 9:00 – 17:00

08.11.2020 r. 9:00 – 17:00

Szkolenie online (21 godzin) odbędzie się dla Poznania w terminie:

27.11.2020 r. 15:00 – 20:00

28.11.2020 r. 9:00 – 17:00

29.11.2020 r. 9:00 – 17:00

Harmonogram szkolenia

1. Co to jest Agile? Wybór odpowiedniego podejścia zwinnego.

2. Filozofia, pryncypia i zmienne w projekcie

3. Przygotowując się do sukcesu.

4. Proces DSDM.

5. Ludzie – role i obowiązki w DSDM.

6. Produkty DSDM.

7. Kluczowe praktyki – priorytetyzacja i timeboxing

8. Planowanie i kontrola w cyklu życia projektu.

9. Inne praktyki: warsztaty facylitowane, modelowanie i rozwój iteracyjny.

10. Wskazówki dla uczestników szkolenia przystępujących do egzaminu AgilePM® Foundation.

11. Egzamin AgilePM® Foundation.