REKRUTEO
Wybierz temat szkolenia*
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Rekruteo.com Sp.z o.o. z siedzibą ul. Tęczowa 3, Poznań 60-275, NIP 8522645912 , REGON 380427646 , w celu ich przekazania Wszechnicy Edukacyjnej sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 27, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000727030, numer identyfikacji podatkowej NIP: 5272846914, adres e-mail: biuro@WszechnicaEdukacyjna.pl, reprezentowaną przez: Panią Ilonę Sroczyńską-Skoratko – Prezes Zarządu. Przekazanie danych nastąpi w celu zgłoszenia na szkolenie dofinansowane ze środków unijnych w województwie wielkopolskim a organizowane i prowadzone przez Wszechnicę Edukacyjną Sp. z o.o.